Disclaimer

SPOC RECRUITMENT BV

(Bijgewerkt: 19-09-2022)

AANVAARDING

Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van SPOC RECRUITMENT BV of deze te gebruiken bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. SPOC RECRUITMENT behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd bij te werken.

BEVOEGDHEID

De website en bijbehorende diensten staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (samen de "informatie" genoemd) is de exclusieve eigendom van SPOC RECRUITMENT of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPOC RECRUITMENT.

Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo's die op de site worden getoond zijn de exclusieve eigendom van SPOC RECRUITMENT en van hun respectieve eigenaars.

Deze site is beschermd door het auteursrecht, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

INVULLEN CONTACTFORMULIER

De website biedt een contactformulier waarop u informatie kunt aanvragen met betrekking tot een (mogelijke) tewerkstelling. Alvorens u persoonlijke informatie doorstuurt (uw naam, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres, cv, enzovoort) dient u ons privacy statement [link plaatsen] aandachtig te lezen.

U erkent en aanvaardt dat onze website enkel een passief forum is waarop gebruikers tewerkstellings- en loopbaaninformatie kunnen vinden.

VERBODEN HANDELINGEN

In verband met het gebruik van deze site zijn volgende handelingen verboden:

 1. Inbreuk maken op provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen waaronder, zonder beperking, anti-discriminatiewetgeving of wetgeving in verband met gelijke kansen bij de tewerkstelling;
 2. Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;
 3. Informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:
 • Illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, misleidend, schadelijk, bedreigend of obsceen is;
 • Een inbreuk vormt op contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen;
 • De normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang;
 1. Inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;
 2. Onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken betreffende o.a. uw cv, biografische gegevens en bedrijfsprofiel;
 3. Uzelf uitgeven voor een andere persoon of entiteit.

 

IN VERBAND MET ONZE DIENSTEN

U gaat ermee akkoord dat SPOC RECRUITMENT

 • Niet garandeert dat u tewerkstelling of tewerkstellingsaanbiedingen zult krijgen noch via de site, noch via één van onze andere kanalen;
 • Niet verantwoordelijk is voor tewerkstellingsaanbiedingen en de eigenlijke tewerkstelling die door derden worden voorgesteld;
 • Niet garandeert dat de door derden vermelde informatie correct, volledig, geldig of tijdig is;
 • Niet verantwoordelijk is voor informatie die door derden wordt bekendgemaakt, waaronder, zonder beperking, vacatures en lijsten van tewerkstellingsmogelijkheden; en
 • In geen enkel opzicht optreedt als uw werkgever of als tussenpersoon.

KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Op de site kunnen koppelingen toegang bieden tot websites van derden. Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door SPOC RECRUITMENT. SPOC RECRUITMENT is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt.

PRIVACY

SPOC RECRUITMENT zal alle persoonlijke informatie die u verstrekt door het gebruik van of de toegang tot de website verwerken zoals bepaald in ons privacy statement.

We verzoeken u nogmaals om hier kennis van te nemen door deze tekst aandachtig te lezen.

OVERIGE CLAUSULE

U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en SPOC RECRUITMENT geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture.

Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en SPOC RECRUITMENT die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en SPOC RECRUITMENT.

Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Belgische wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, met eventuele uitzondering van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek.

Wanneer één van beide één een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van de overige voorwaarde(n).

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of het ongeldige of niet afdwingbare gedeelte ervan.

CONTACT

Heeft u vragen over deze gebruiksvoorwaarden van de website (“Website Disclaimer”) of wenst u meer info? Dan kan u steeds contact opnemen

SPOC RECRUITMENT BV
Falconpoort 22
2000 ANTWERPEN

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement, disclaimer en cookie policy.